[HEADER BANNER]

ދިއްދޫ ރައްޔިތުން ޕޯސްޓުގެ ހިދުމަތަށް ބޭނުންވެފައިވާ މިންވަރު ހާމަކޮށްދިނީ ތަފާތު ގޮތަކަށް

9 އޮކްޓޫބަރު 2020 0

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ ޕޯސްޓްގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހއ. ދިއްދޫގެ ރައްޔިތުން ޕޯސްޓުގެ ހިދުމަތަށް ބޭނުންވެފައިވާ މިންވަރު "ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ އަޑު" ން ހާމަކޮށްދީފިއެވެ. "ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ އަޑު" ގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން، މިއަދު ހެނދުނުއްސުރެ ފޭސްބުކް އަދި ޓުވިޓަރގައި ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ފޮޓޯއާއެކު ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭކަމުގެ މެސެޖްތައް ދަނީ ޕޯސްޓްކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ދިއްދޫގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ޒުވާނުން އަދި އެކި ފަންތީގެ ބޭފުޅުންގެޕޯސްޓަރުތައް ޕޯސްޓުކޮށްފައި ވެއެވެ. ދުވަހާ ގުޅިގެން "ދިއްދޫ...

[TOP CONTENT BANNER]
[BOTTOM CONTENT BANNER]

ފަހުގެ

އިހަވަންދޫ ހިމެނޭހެން 9 ރަށެއްގެ ޓާފު ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

29 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 3

ޖެޓީ އަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް މާރަންދޫން ވެސް ބުނެފި

29 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 5

އިހަވަންދޫ ބަނދަރު މަސްރޫޢުގެ 24 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

28 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 0
[LATEST BANNER]

މޮޅަދޫ ރައްޔިތުން ވެސް އެދެނީ އެއާޕޯޓްގައި ޖެޓީ އެޅުމަށް

27 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 2

އިހަވަންދޫން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި އެންމެން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

27 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 0

ހޯރަފުށިން ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސި ވެއްޖެ

26 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 0

އެއާޕޯޓްގައި ޖެޓީއެއް އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

25 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 3
[LATEST BANNER]

ހއ. އުލިގަމު އިންޖީނުގެ ރީލޮކޭޝަން މަޝްރޫޢުގެ 65 އިންސައްތަ ނިމިއްޖެ

23 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 0

އިހަވަންދިއްޕޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުންތައް ވަރަށް ހިތްގައިމު

21 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 3

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް އަދި ފަޔަރ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

21 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 0